LYSITHEA
Internesider

Sonderingsmøte for prosjekt

Skrevet av: Mette Møllerop - 04.03.2004

Eksponering, sykdom og forebygging hos konstruksjons-, verksteds- og vedlikeholdsarbeidere i petroleumsnæringen.

13.februar samlet en solid gjeng HMS-interesserte seg på Hotell Maritim for å diskutere eksponering, sykdom og forebygging hos konstruksjons-, verksteds- og vedlikeholdsarbeidere i petroleumsnæringen. Bak dette temaet skjuler det seg et prosjekt i startfasen, og diskusjonstemaet er også den foreløpige tittelen på dette prosjektet.
     OFS ved Halvor Erikstein fungerte som arrangør og vert og hadde i samarbeid med prosjektleder Tor Brøvig Aasen som er avdelingsoverlege og avdelingsleder ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, lagt opp programmet for konferansen.
     Bak foredragsholderne ligger det mye fagkunnskap: Foruten Tor Brøvig Aasen, deltok Marianne Dalene og Gunnar Skarping, Stockholm Universitet, Paul Bang, Petroleumstilsynet, Lilli Ann Olsen, Trygdeetatens prosjekt, Inkluderende Arbeidsliv, Per Ove Økland, Statoilansattes Forening og OLF sitt Aldrings-  og helseprosjekt.
     Formålet for konferansen er beskrevet av Tor Brødvig Aasen: 

Bakgrunn og problembeskrivelse:
 
Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, har et regionalt ansvar for Vestlandet. Vår region er landets tyngste industrielle region og har en vesentlig økonomisk betydning for hele landet. Utfordringene for arbeidsmiljøet er  store med et betydelig innslag av bl.a. prosessindustri og verkstedindustri. Vi har gjennom årene fått henvist en rekke pasienter med bakgrunn som konstruksjons- og vedlike­holds­arbeidere med sykdom i luftveier, hud eller nervesystem. Disse arbeidstakerne har en kompleks eksponering som til dels er dårlig kartlagt og helseeffektene av denne eksponering er kun ufullstendig kjent. Dette gjør det også vanskelig å  tilrettelegge den forebyggende virksomhet.
 
De kjemiske utfordringer knytter seg spesielt til småmolekylære substanser som kan føre til sykdom og tidlig uførhet på grunn av sykdom i hud og luftveier. Her kan nevnes aminherdere i epoksysystemer, isocyanater, akrylater og en mengde uspesifiserte forbindelser. Vår avdeling har gjennom de siste år hatt et nært samarbeid med Stockholms Universitet - Arbetsmiljökemi. Disse har utviklet meget avansert metodikk for nøyaktig kartlegging av det kjemiske arbeidsmiljøet og vi har i samarbeid disse utviklet spesialdiagnostikk som vil kunne dokumentere sammenheng mellom eksponering og sykdom.
 
En vil her fokusere på mulighetene ved å få økte kunnskaper om eksponering og sykdom hos den nevnte gruppe arbeidstakere som grunnlag for en effektiv forebygging av sykdom. Stavanger er et sentrum for denne virksomheten og det har derfor vært naturlig å ta kontakt med miljøet der for diskutere ønskeligheten av og mulighet for et forskningsprosjekt innen dette feltet. Vi har derfor herfra foreslått et sonderingsmøte hvor ansattes representanter, berørte arbeidsgivere, bedriftshelsetjeneste og offentlige etater er til stede.

Her er linkene til foredragene som ble holdt på konferansen: 

Program for sonderingsmøte:AX Program for sonderingsmøte 13 februar 2004 Stavanger (Word)

Halvor Erikstein: Innlegget til Halvor Erikstein13.02.04 (pdf)

Tor Brøvig Aasen: Innlegget til Tor B Aasen 13.2.04 (pdf)

Marianne Dalene og Gunnar Skarping: Innlegget Dalene og Skarping 13feb04 (pdf)

Paul Bang: Innlegget til Paul Bang 13.02.04 (PowerPoint)

Lilly Ann Olsen: Innlegget til Lilli Ann Olsen Inkluderende Arbeidsliv 13.2.04 (PowerPoint)

Illustrasjonsbilde av astma: Illustrasjonsbilde av astma (pdf)

Inviterte deltakere: AX Inviterte deltagere med supplement (Word)