LYSITHEA
Medlem

SAFE medlemsfordeler

Hva får du igjen for medlemskapet?

 • Du blir en del av SAFE, energiansattes egen organisasjon.
 • Du får direkte innflytelse på dine sosiale og lønnsmessige arbeidsforhold.
 • Du får nødvendig juridisk hjelp i ditt arbeidsforhold.
 • Du får Advokatforsikring i privatrettslige forhold.
 • Du får frivillig forsikringstilbud gjennom forsikringsselskapet Gjensidige.
 • SAFE Utdanningsfond
 • SAFE Grunnforsikring - erstatning til etterlatte inkludert i medlemskapet.Les mer
 • SAFE avholder jevnlig ulike typer kurs og konferanser.
 • Medlemsbladet SAFE magasinet sendes automatisk til din hjemmeadresse.
 • SAFE har YS som sin hovedorganisasjon, der har vi også mange medlemsfordeler
 • Blant disse er 50 øre rabatt  pr liter drivstoff hos Esso

Grasrotorganisasjon
Du blir en del av energiansattes egen organisasjon hvor medlemmene utvikler og leder organisasjonen. 
SAFE betegner seg som en "grasrotorganisasjon". Selv om forbundsstyre og arbeidsutvalg står for den daglige driften, er det medlemmene som i siste instans kan avgjøre kursen gjennom uravstemning. Medlemmene er dermed organisasjonens øverste myndighet. Nest øverst står kongressen som velger organisasjonens ledelse, peker ut prioriterte arbeidsområder og foretar nødvendige endringer av SAFE sine lover og målsettinger.

Kunnskap = styrke
Ute på arbeidsplassene har klubber og tillitsvalgte ansvaret for å ivareta medlemmenes interesser. Disse deltar i møter, kurser og seminarer etter behov. Vårt mål er at alle SAFE sine tillitsvalgte skal være godt skolerte og holdes faglig oppdaterte, slik at de kan imøtegå hverdagens utfordringer. Vi ønsker også at medlemmene deltar på kurs og seminarer. En organisasjon med faglig oppdaterte og kunnskapsrike medlemmer er en sterk organisasjon. 

Innflytelse som medlem
Du får direkte innflytelse på dine sosiale og lønnsmessige arbeidsforhold.
SAFE oppfordrer klubbene, tillitsvalgte og medlemmene til å holde møter lokalt, slik at lønn og saker som har tariffmessig betydning kan diskuteres, fremmes som forslag og derigjennom bidra til forbedring av tariffavtalen. Det holdes felles tariffkonferanse hvor alle klubber/foreninger er representert. I tillegg til den tariffmessige biten, blir organisasjonen bedre kjent med hverandre og får en god innsikt i de tariffmessige problemstillinger hvert enkelt tariffområde måtte ha. Det styrker samholdet i organisasjonen.

Juridisk bistand
Etter anbefaling fra din klubb tilbyr SAFE advokatbistand i saker knyttet til ansettelsesforhold med videre. Har du spørsmål/problemer vedrørende ditt arbeidsforhold? Kontakt klubben for bistand. Ved behov vil SAFE sine advokater bistå i saken, selvsagt vederlagsfritt.

Advokatforsikring
SAFE har fremforhandlet et meget godt tilbud på Advokatforsikring til medlemmene. Vår Advokatforsikring har markedsledende vilkår og er på flere områder bedre enn hva andre tilbyr. Du kan lese mer om vår Advokatforsikring HER

Du får et godt forsikringstilbud i SAFE
SAFE vil presisere at så godt som alle forsikringer MÅ inngås av den enkelte med Gjensidige, hvis medlemmet ønsker å benytte seg av disse tilbud. Det er tilbud som vi mener er svært gode og vil bli tilpasset den enkeltes livssituasjon. Vi har alltid ment at frivillige ordninger er til medlemmets beste, og at dette må være en sak mellom den enkelte og de profesjonelle forsikringsselskap.

Som medlem av SAFE har du tilgang til bank- og forsikringsavtalen og de tilbud som er forhandlet frem mellom YS og Gjensidige. Les mer på om medlemsfordelene hos Gjensidige og YS Medlemskort - egen konto for YS-medlemmer.

Forsikringsselskapet Gjensidige har også kampanjer og tilbud på skadeforebyggende utstyr for hjemmet, lesSikkerhetsbutikken.

Det er kun Advokatforsikring og SAFE Grunnforsikring som er inkludert i medlemskontingenten. Grunnforsikringen er obligatorisk og omfatter alle yrkesaktive, betalende medlemmer mellom 18 og 67 år, samt lærlinger. Medlemmets ektefelle/samboer mellom 18 og 67 år er også automatisk omfattet. Ved medlemmets og/eller ektefelle/samboers dødsfall vil de etterlatte raskt få utbetalt et beløp tilsvarende 1 G. Hvis du misligholder ditt medlemskap ved ikke å betale kontingent, vil denne rettighet kunne bortfalle for deg og dine etterlatte.

Forsikringsbevisfor SAFE Grunnforsikring 2014 finner du HER
Forskringsbevis for SAFE Grunnforsikring 2015 finner du HER

Kontaktperson: Gro Østbø gro@safe.no 51 84 39 00

 

Regler for medlemskap

Aktivt medlemskap:
Aktivt medlemskap gjelder fra du melder deg inn til den dag du melder deg ut. For å være aktiv medlem må du betale kontingenten hver måned, hvis ikke annen melding er gitt til SAFE. Dersom du er deltidsansatt og betaler redusert (1/2) kontingent til forening/klubb, betaler du tilsvarende  redusert kontingent til SAFE. Forhold som nevnt i § 14.6 kan også innvilges redusert kontingent. Kontingent til SAFE fastsettes av kongressen/landsmøte.

Ny arbeidsgiver? Husk å oppdater din profil i medlemssystemet:
Hvis du skifter arbeidsgiver husk på å gi SAFE og klubben din melding om at medlemskapet skal overføres, slik at vi får gjort de nødvendige rutiner i forbindelse med opprettholdelse av ditt medlemskap.

Fritak for kontingent
Lærlinger er obligatorisk fritatt for både kontingentinnbetaling og betaling for obligatorisk deltakelse i Advokatforsikringsordningen.

Når det gjelder øvrige fritak av kontingent vises det til punktet om passivt medlemskap.

Passivt medlemskap:

1.  I henhold til SAFE- vedtektenes § 16.5 kan du opprettholde ditt medlemskap ved å be om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger, ved følgende forhold:

a.  Arbeidsløshet

b.  Verneplikt

c.  Skole/kurs, utdanning uten lønn

d.  Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfelle fritatt for kontingentinnbetaling, men Advokatforsikringen blir automatisk videreført. Du vil i den anledning bli fakturert kr 50 pr. måned for Advokatforsikringen, men du kan reservere deg fra å delta i denne. Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikring, gjenopptas forsikringen med en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato. Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem.

 Blir du sykemeldt skal trygdekontoret sørge for at trekket blir vedlikeholdt. Det er arbeidsgiver som skal gi beskjed om dette til trygdekontoret ved oversendelse av inntekts- og skatteopplysninger.

Den enkelte bør påminne sin arbeidsgiver om å melde fra om dette.

2.  Du kan også be om å opprettholde ditt medlemskap ved å bli registrert som passivt medlem i henhold til SAFE-vedtektenes § 16.6, dersom du gir skriftlig melding om dette. Passivt medlemskap gjelder da ved følgende forhold:

a.  Pensjonering

b.  Uførhet

c.  Arbeidsavklaring

d.  Støttemedlemskap

For medlemmer som kommer inn under pkt. 2 a, b og c blir Advokatforsikringen automatisk videreført.  Årlig kontingent blir da kr 900. Du kan reservere deg fra å delta i Advokatforsikringsordningen.

Den årlige kontingenten vil da bli kr 300. Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikring, gjenopptas forsikringen med en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato.

Innbetalt premie blir ikke tilbakebetalt.

Kontakt oss gjerne:
Nils Petter Rønningen nils.petter@safe.no, 908 74 633
Gro Østbø gro@safe.no 51 84 39 00

SAFE Utdanningsfond

SAFE Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som er berettiget til å søke i henhold til vedtatte retningslinjer.
Fondet yter støtte både til helårsstudium og utdanning av kortere varighet.

Kontakt oss gjerne:
Anita Fløisvik anita@safe.no 986 09 337
Regler og søknadsskjema for utdanningsfondet