LYSITHEA
Nyheter

Viktig informasjon om mekling og eventuell streik på ISO-området.

12.04.12 av Kjell Terje Skrunes
SAFE har varslet plassfratredelse (streikevarsel) for samtlige av SAFEs ISO-medlemmer i bedrifter: Beerenberg Corp. AS, Kaefer Energy AS, Norisol Norge AS, BIS Industrier AS og Stillas & Riggecompaniet AS.


                                                                                                                                                                (Foto: Trygve Bergsland/Parat)

Viktige dokumenter:


Streikehefte fra SAFE
Viktige huskeregler ved streik
Streikebryteri
Instruks for streikevakter

En eventuell streik for SAFE medlemmer i ovennevnte ISO-bedrifter vil inntreffe fra lørdag 14.april 2012 kl. 24.00. Dette under forutsetning av at partene ikke mekler utover dette tidspunkt. Følg med på safe.no for nærmere informasjon.

SAFE/Parat meldte 12.april også plassfratredelse (streikevarsel) for samtlige av våre medlemmer i Stillastjenester AS. Plassfratredelsens utløp er mandag 16.april klokken 24.00. Våre medlemmer i Stillastjenester AS vil fra dette tidspunkt være i en eventuell streik.

Selve meklingen er underlagt taushetsplikt. Dette betyr at partene ikke har lov å informere om innhold og framdrift i meklingen. Derfor vil SAFEs nettside kun inneholde opplysning om at mekling pågår fram til en mekling er avsluttet. Når meklingen er avsluttet, enten ved enighet eller streik, vil dette bli offentliggjort på SAFE.no umiddelbart. Følg med på safe.no for nærmere informasjon.

 ISO-medlemmer i SAFE som ikke er omfattet av en eventuell streik

 SAFEs plassfratredelse i denne omgang omfatter kun de ISO-bedrifter som er nevnt ovenfor. Dette betyr at i ISO- bedrifter hvor SAFE har medlemmer, men ikke har meldt plassfratredelse kan ikke på nåværende tidspunkt, bli tatt ut streik .

 Praktiske opplysninger rundt oppholdssted ved en eventuell streik

 Er du offshore når streiken starter, så vil du mest sannsynlig bli sendt i land med første tilgjengelige helikopter.

Er du mobilisert på et landbasert prosjekt så kan du bli demobilisert

Er du sykemeldt når streiken bryter ut,  er du følgelig ikke i streik

Er du på avspasering når streiken bryter ut,  er du ikke i streik før din avspasering er ferdig

Kostnadsspørsmålet ved demobilisering onshore/offshore

 Når man blir demobilisert fra bedriften sitt prosjekt onshore/offshore så utløser dette et kostnadsspørsmål, med tanke på utgifter ved hjemreise og lignende.

 Det er SAFEs oppfatning at streikende medlemmer som blir sendt hjem av bedriften skal ha sin hjemreise dekket av bedriften på ordinær måte.

Nye ISO-medlemmer i SAFE:

Dersom man har blitt medlem av SAFE etter 29.03.2012 kan man først ta del i en streik i forbindelse med en ny opptrapping. Streikebidrag vil også først gjelde etter at man har blitt med i streiken. Det enkelte nye medlem vil få beskjed dersom vedkommende blir tatt ut i streik. Nye medlemmer i streikerammete bedrifter kan bli permittert av bedriften i forbindelse med en streik. Disse vil da hverken motta streikebidrag eller arbeidsløshetspenger før de eventuelt blir omfattet av konflikten.

Nye ISO-medlemmer etter 29.03.2012 i bedrifter som ikke er streikerammete og som blir permitterte på grunn av streiken vil ikke motta streikebidrag.

Medlemmer fra før 29.03.12 vil motta streikebidrag enten de streiker eller blir permitterte på grunn av streiken.