LYSITHEA
NYHETER

Full seier om nattillegg i lagmannsretten

22.07.15 av Kjell Terje Skrunes
En enstemmig dom fra Gulating lagmannsrett slår fast at nattillegget for tarifferte riggarbeidere er å betrakte som et fast tillegg, og dermed skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Saken omfatter cirka 7.500 nåværende og tidligere ansatte i 18 bedrifter tilsluttet Norges Rederiforbund.

Industri Energi og SAFE anla i 2011 et felles gruppesøksmål på vegne av sine medlemmer på tariffområdet, men vant ikke fram da saken ble behandlet i Stavanger tingrett våren 2014. Forbundene mente tingrettsdommen var feil, og anket dommen til Gulating lagmannsrett.

Industri Energi/SAFE viste blant annet til at nattarbeid framgår som en fast del av den ansattes arbeidsplan, og at nattillegget derfor ikke kan regnes som et varierende eller midlertidig tillegg, slik motparten, Norges Rederiforbund, hevdet.

I lagmannsrettens dom heter det blant annet:

”I nærværende tilfelle tilfredsstiller nattilleggene de krav som med rimelighet kan stilles til faste tillegg. De fremkommer således som en nødvendig følge av en arbeidstidsordning som er basert på at den enkelte skal arbeide nattskift halvparten av tiden og bare helt unntaksvis kan be seg fritatt for dette. Det er derfor tale om et tillegg som ikke kan unntas fra beregningsgrunnlaget i medhold av det avtaleverket de er forankret i, tolket i lys av de lovregler som det nevnte avtaleverk etter sine forutsetninger er ment å være i samsvar med.”

Industri Energi og SAFE la ned påstand om at virkningstidspunktet skulle settes fra 2008, men lagmannsretten har satt dette til datoen for prosessvarselet, 15. juni 2011. Retten finner også at sakens karakter tilsier at partene bærer egne saksomkostninger.

- Lagmannsretten har enstemmig gitt oss fullt gjennomslag i det prinsipielle: Nattillegget er et fast tillegg som skal med i pensjonsgrunnlaget for riggarbeidere. Gulating har lagt avgjørende vekt på at den døgnkontinuerlige skiftordningen over tid framstår som svært fast, sier advokat Alexander Lindboe i Industri Energi.

- Jeg er svært tilfreds med at vi har vunnet fram, og glad for at lagmannretten er enig med oss i at dommen fra tingretten var feil, sier SAFE-advokat Elisabeth Bjelland.

- Virkningstidspunktet har begrenset betydning for den enkelte. Jeg er glad for at mange års rettferdig kamp for våre medlemmers rettigheter nå er kronet med seier, sier 1. nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen.

Forbundssekretær Gro Losvik i Industri Energi sier at riggarbeiderne på bakgrunn av dommen vil få høyere pensjon når de går av.

- Dommen betyr at medlemmene som jobber annen hver uke natt/dag, vil få et pensjonsgrunnlag som per år er 50.000 kroner høyere enn i dag, sier Losvik.

Bilde: Advokatene Alexander Lindboe, Industri Energi og Elisabeth Bjelland, SAFE